Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A. (2017). Yetişkinler için Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Journal of Mood Disorders, 7(2),116-123.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 

Mutluluğu Artırma Stratejileri Ölçeğinin
geçerliği, Oxford Mutluluk Ölçeği puanları arasındaki Pearson
Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı ile incelenmiştir.
Analiz sonuçlarına göre iki ölçek arasındaki korelasyon
katsayısı 0.44 olarak bulunmuştur. Tüm bu bulgular ölçeğin
güvenilir ve geçerli bir ölçek olduğunu göstermiştir

Güvenirlik: 

Yetişkinler İçin Mutluluğu Artırma Stratejileri
Ölçeğinin güvenirliği, Cronbach Alfa iç tutarlık tekniği
ile belirlenmiştir. Buna göre çevreye pozitif tepki
vermek alt boyutunun iç tutarlık kat sayısı 0.84; bedeni dinlendirmek
boyutunun iç tutarlık kat sayısı 0.83; istekleri doyurmak
alt boyutunun iç tutarlık kat sayısı 0.69; doğrudan mutluluğa yönelik davranışlar sergilemek boyutunun iç tutarlık
kat sayısı 0.81; mental kontrol yapmak alt boyutunun
iç tutarlık kat sayısı 0.83 ve dini inancın gereğini yerine getirmek
alt boyutunun iç tutarlık kat sayısı 0.83 olarak bulunmuştur.
Ölçeğin tamamının iç tutarlık katsayısı 0.89 olarak
bulunmuştur. Bu sonuçlara dayalı olarak geliştirilen ölçeğin
güvenilir bir ölçek olduğu ifade edilebilir.

Derecelendirme: 
İletişim: