Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Basım, H. N. ve Çetin, F. (2011). Yetişkinler için psikolojik dayanıklılık ölçeği’nin güvenilirlik ve geçerlilik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(2), 104-114.

Sorumlu Yazar: 
H. Nejat Basım
Geçerlik: 

Bu çalışmada ölçeğin her iki faktör yapısının da geçerliliğinin test edilmesi için öğrencilerden oluşan örneklem (n=350)
kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için Amos 16.0 programı kullanılmış ve en yüksek olabilirlik kestirim
(maximum likelihood) tekniğiyle doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda öğrenci örneklem için toplam %55,5, çalışan örneklem için ise toplam %53,5’lik varyans açıklanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlığını hesaplamak amacıyla her iki örneklem için alt boyutların Cronbach Alfa değerleri ile madde toplam puan bağıntı katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan madde toplam puan bağıntı katsayıları her iki örneklem için
0,20 ile 0,52 arasında değişmektedir. Alt boyutların Cronbach Alfa katsayıları ise öğrenci örneklemi için 0,66 ile 0,81 arasında, çalışan örneklemi için 0,68 ile 0,79 arasında değişmektedir. Ayrıca ölçeğin toplam Cronbach Alfa katsayısı hem öğrenci hem de çalışan örneklemi için 0,86 olarak hesaplanmıştır.

6 alt boyut ve 33 madde.
Yapısal Stil (4 m) :
Gelecek Algısı (4 m) :
Kendilik Algısı (6 m):
Aile Uyumu (6 m) :
Sosyal Yeterlilik (6 m) :
Sosyal Kaynaklar (7 m) :

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (Alt boyutlarla ilgili farklı ifadeler bulunmaktadır)
İletişim: