İş Yaşamında Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A. ve Ercan, L. (2016). İş Yerinde Kullanılan Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeğinin
geliştirilmesi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 7 (25), 248-257.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 

İş Yerinde Kullanılan Öznel İyi Oluşu Artırma Stratejileri Ölçeği’nin yapı geçerliğini test
etmek için 318 katılımcıdan elde edilen veriler üzerinde Temel Bileşenler Analizi’ne dayalı olarak açımlayıcı
faktör analizi yapılmıştır. Çalışmada, açımlayıcı faktör analizi çalışmasına başlamadan önce Kaiser-Meyer-Olkin
katsayısı ve Barlett testi değeri incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre KMO değeri 0.862 (p<.01) ve
Barlett`s Test of Sphercity Ki Kare değeri ise 6597.985 (p<.01) bulunmuştur.Açımlayıcı faktör analizinin ilk aşmasında
açıklanan %65.54 olan ve 6 boyutlu bir ölçeğe ulaşılmıştır.Sonuç olarak açımlayıcı faktör analizi çalışmasında, Varimax dik döndürme yöntemi kullanılmış ve analiz
sonucunda dört faktörlü açıklanan varyansı % 55.77 olan 18 maddelik bir ölçek elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Madde-Toplam Korelâsyonları, İç Tutarlık Katsayıları ve Test Tekrarı, Korelâsyon Katsayıları 79 -.87 ve p<.01 olarak bulunmuştur.

4 alt boyut ve 24 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: