Yetişkin Erteleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özer, B. U. (2014). Psychometric properties of Adult Inventory of Procrastination in a Turkish sample. Journal of Adult Development, 21(1), 43-47.

Sorumlu Yazar: 
B. Uzun Ozer
Geçerlik: 

Yapı geçerliği: Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin üç faktörlü özgün yapısının Türk örneklem grubu için de geçerli olduğu ortaya çıkmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin Türkçe versiyonu için iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) mevcut örneklemde 0.71 olarak bulunmuş, bu da Türk Yetişkin Erteleme Envanteri’nin orta düzeyde iç tutarlılık gösterdiğini düşündürmektedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Hiç Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum
İletişim: