Yaşlı Bireyler için Cinsel Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ebeoğlu, M., Kızıltepe, R., & Çengelci Özekes, B. (2021). Sexual Attitude Scale for Elderly People: A reliability and validity study in Turkey. Turkish Journal of Geriatrics, 24(3), 433-440. https://doi.org/10.31086/tjgeri.2021.241

Sorumlu Yazar: 
Melisa Ebeoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı alt boyutlar için .86 ile .90 arasında değişirken, toplam puan için .95 olduğu saptanmıştır.

Gönüllülük (6 madde; 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. madde)
Önem (4 madde; 7, 8, 9 ve 10. madde)
Yakınlık (5 madde; 11, 12, 13, 14 ve 15. madde)
İletişim (3 madde; 16, 17 ve 18. madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: