Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yurttaş, S., ve Sarıkoca,E. (2018). Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ) geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22(Özel Sayı 2), 1977-1991.

Sorumlu Yazar: 
Süleyman Yurttaş
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği çalışması için DFA yapılmış ve iki faktörlü bir ölçek elde edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; RMSEA 0.062, NNFI 0.90 ve CFI 0.91 olarak elde edilmiştir. Bu değerler alt faktörler ile ölçek arasında iyi düzeyde uyum olduğunu göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğe ait genel Cronbach Alfa (0,801) kat sayısına göre, ölçeğin oldukça güvenilir düzeyde olduğu söylenebilir

Pozitif Yaşlı Ayrımcılığı Alt Boyutu İfadeleri
1-Yaşlı bir insana, onun etnik kökenine ve dinine bakılmaksızın kötü davranılmamalıdır.
2-Yaşlılar bilgilidir.
7-Yaşlılar çocukları ile birlikte yaşamalıdır.
9-Sokakta yaşlı insanlara iyi davranılmaktadır.

Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Alt Boyutu İfadeleri
3-Yaşlılar sürekli hastadır.
4-Yaşlılar huysuz ve aksidir.
5-Yaşlılar toplum için büyük bir sorun kaynağıdır.

Derecelendirme: 
1=hiç katılmıyorum 5=tamamen katılıyorum
İletişim: