Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Vefıkuluçay, D. (2008). Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=kesinlikle katılıyorum – 5=kesinlikle katılmıyorum)