Yaşamda Anlam Ölçeği Lise Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirbaş-Çelik, N. ve İşmen-Gazioğlu, E. (2015). Yaşamda Anlam Ölçeği Lise Formu: Türkçe geçerlik ve güvenirliği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 42-60.

Sorumlu Yazar: 
Nur Demirbaş-Çelik
Geçerlik: 

GFI
ve CFI’nın 0.95’in, üzerinde olması iyi uyumu, 0.90’ın üzerinde olması kabul edilebilir uyumu
göstermektedir. SRMR ve RMSEA’nin 0.05’un altında olması iyi uyumu; SRMR’nin 0.10’un,
RMSEA’nın 0.08’in altında olması kabul edilebilir uyumu işaret etmektedir.

Güvenirlik: 

YAÖ-LF’nun yaşamda anlamın varlığı alt boyutu Cronbach’s Alpha katsayısı 0.79,
yaşamda anlam arayışı alt boyutunun iç tutarlılığı 0.84 olarak saptanmıştır. YAÖ’nin, testtekrar test güvenirliği için ölçek 30 lise öğrencisine iki hafta arayla uygulanmıştır. Bu iki
uygulama arasındaki korelasyon katsayısı yaşamda anlamın varlığı boyutu için 0.82; yaşamda
anlam arayışı boyutu için 0.80 olarak bulunmuştur.

2 Alt boyut ve 10 Madde
Yaşamda anlamın varlığı (5 m): Yaşamımın anlamının farkındayım.
Yaşamda anlam arayışı (5 m): Yaşamımın anlamlı olduğunu bana hissettirecek bir şeyler arıyorum.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=kesinlikle doğru değil – 7=kesinlikle doğru)
İletişim: