Yardımsever Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erken, M. (2009). Empati becerisinin ahlaki davranışlar üzerindeki etkisi (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Melek Erken
Geçerlik: 

Yardımsever Davranış Ölçeği’nin birinci faktöründe bulunan maddelerin yük değerleri 0,537-0,747 arasında değişmektedir. Ölçeğin ikinci faktöründeki maddelerin yük değerleri 0,524-0,657 arasında değişmektedir. Ölçeğin üçüncü faktöründeki maddelerin yük değerleri ise 0,483-0,779 arasında değişmektedir. Yardımsever Davranış Ölçeği’nin birinci faktörünün ölçeğe ilişkin toplam varyansın yüzde 25,869’sını, ikinci faktörün ise toplam varyansın yüzde 8,725’ini üçüncü faktörün yüzde 6,381’ını açıkladığı görülmektedir. Üç faktörün açıkladığı toplam varyans ise 40,975’dir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik düzeyini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa değeri hesaplanmıştır. Yardımsever Davranış Ölçeği’nin birinci boyutunun güvenirlik düzeyi ,773, ikinci boyutunun güvenirlik düzeyi ,679, üçüncü boyutun ,686 olarak bulunmuştur. Yardımsever Davranış Ölçeği’nin güvenirlik düzeyi ise ,813’tür.

19 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır.
Yardıma İhtiyacı Olanlara Yardım Etme (7 madde)
Yerde bulduğum eşyanın sahibini bulmaya çalışırım (5. madde)
Yardıma İhtiyacı Olanlarla İlgilenme (6 madde)
Otobüste yaşlı insanlara yerimi vermem (12. madde)
Yardıma İhtiyacı Olanları Görmezden Gelmeme (6 madde)
Hasta olan arkadaşımın tedavisi için harçlığımın bir kısmını veririm (19. madde)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)