Cinsel Yaşamda Üstünlük Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uçan, G. ve Baydur, H. (2018). Cinsel Yaşamda Üstünlük Ölçeği: Kadın örnekleminde geçerlilik ve güvenilirlik ölçütleri. Anatolian Journal of Psychiatry,19(1), 52-62.

Sorumlu Yazar: 
Gülten UÇAN
Geçerlik: 

Ölçeğin tüm maddelerinin bir arada değerlendirildiği AFA uygulanmıştır. Öz değer 1 olarak analize alındığında toplamda altı faktör üretildiği tespit edilmiştir. Bu faktör analizi için KMO değeri 0.832 ve Barlett’s küresellik testi p<0.001 düzeyinde yeterli ve uyumlu bulunmuştur. AFA’dan üretilen altı boyutlu yapıyı oluşturan maddelerin değişkenliği açıklayıcılık düzeyi %63.9’dur. AFA ile üretilen bu altı faktörün ölçeğin orijinal boyut yapısına göre dağılımı incelendiğinde üç faktörün ‘ilişki kontrolü’ ve üç faktörün ise ‘karar verme iktidarı’ boyutları altında yer aldığı görülmektedir. Maddelerin hepsi özgün faktör yapısına uyumlu biçimde dağılmaktadır. Diğer bir deyiş ile AFA sonucu üretilen faktörler özgün ölçeğin boyutları altında en yüksek faktör yükü oluşturmaktadır

DFA her boyut için ayrı ayrı ve modelin bütünü için uygulanmıştır. Modelin bütünü için uygulanan analizde RMSEA=0.074, χ2/sd=2.58, CFI= 0.93 ve SRMR=0.089’dur. Benzer bir dağılımın ilişki kontrolü ve karar verme iktidarı alt boyutlarından da elde edildiği görülmektedir.

Güvenirlik: 

CYÜÖ’nün hem toplam, hem de iki alt boyutu için taban ve tavan değerleri %3.9’un üzerine çıkmamaktadır. Ölçeğin toplamı için Cronbach alfa değeri 0.86, ilişki kontrolü boyutunda 0.85 ve karar verme iktidarı boyutunda 0.76’dır. Her bir madde silindiğinde Cronbach alfa değerinde önemli bir değişim olmamıştır. Ayrıca örtüşmeye göre düzeltilmiş madde-toplam korelasyon katsayılarının 0.32-0.60 arasın da olduğu görülmektedir. Ayrıca maddelerin kendi boyutları ile olan yüksek korelasyonunu belirten madde ayırt edicilik başarı yüzdesinin her boyut için ve ölçeğin bütününde %100 olduğu saptanmıştır

1-İlişki Kontrolü(15 madde):1)Eşimden prezervatif kullanmasını isteseydim, şiddet kullanırdı.
2-Karar Alma İktidarı(8 madde):16 )Kimin arkadaşlarıyla gezmeye gidileceği konusunda genellikle kim karar verir?

Derecelendirme: 
4’lü Likert
İletişim: