Yardım Aramada Kendini Damgalama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sezer, S., & Kezer, F. (2013). The reliability and validity of Self Stigma of Seeking Help Scale (SSOSH) in a Turkish sample. Düşünen Adam, 26(2), 148-156.

Sorumlu Yazar: 
Sevgi Sezer
Geçerlik: 

Yapı geçerliği: Ölçeğin yapısını belirlemek ve doğrulamak için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri (AFA ve DFA) yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğin 2 faktörlü yapıya sahip olduğu ve 25 maddeden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğinin güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa, α =.90 olduğundan ölçeğin yeterli güvenirlik katsayısına sahip olduğu bulunmuştur.

Ölçek 25 madde ve 2 Faktörden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi 1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4-Sıklıkla, 5-Çoğu Zaman
İletişim: