Depresyonda Kendini Damgalama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kamış, G. Z., Erden-Aki, Ş. Ö., Yıldız, M. İ., Doğan-Varan, H. ve Dolgun, A. B. (2019). Depresyonda Kendini Damgalama Ölçeği: Türkçe formu, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 30(3), 200-209.

Sorumlu Yazar: 
Gülsüm Zuhal Kamış
Geçerlik: 

Açıklayıcı faktör analizi ile ölçeğin özgün formuna benzer şekilde dört faktörlü model elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa katsayısı α=0,847 olarak hesap- lanmıştır. Her bir alt ölçeğin Cronbach α değerleri sırasıyla; utanç için 0,854; suçlanma/kendini kınama için 0,637; sosyal yetersizlik için 0,822; tedavi aramanın ketlenmesi için 0,686 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 15 madde dört faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: