Kiloya İlişkin Kendini Damgalama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, S. ve Çıray-Gündüzoğlu, N. (2017). Kiloya İlişkin Kendini Damgalama Ölçeğinin (KKDÖ) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi içinde (s.131). Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Satı Doğan
Geçerlik: 

Araştırmaya katılan bireylerin benlik saygısı puan ortalaması =14.9 ± 4.2 iken, kiloya ilişkin damgalama puan ortalaması =33.8 ± 7.7’dir. Benlik saygısı envanteri ile kiloya yönelik kendini damgalama ölçeği arasında ilişki (p<0.01 düzeyinde ve r=-.282 ) anlamlı bulunmuştur. Test-tekrar test r=.89’dur. Modelin Uyum İndeksleri incelendiğinde; X2=66,461 sd=53 ve p=.101 (istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur)
bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Faktör yükleri (standartlaştırılmış regresyon ağırlıkları) .20 ile .75 arasında
değişmektedir, faktör1 ve faktör 2 gizil değişkenleri arasındaki korelasyon ise r=.51olarak elde edilmiştir. Diğer uyum indeksleri de iyi ve kabul edilebilir düzeydedir (P=.439, GFI=.936, AGFI=.902, RMSEA=.012, CFI=.992, PCLOSE=.874, AIC=105, 889< ).

Derecelendirme: 
İletişim: