Yaratıcı Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dikmen-Ada, B. (2012). Yaratıcı Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin yaratıcı liderlik özelliklerinin incelenmesi (Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Banu DİKMEN
Geçerlik: 

Yaratıcı Liderlik Ölçeğinin geçerli bir ölçme aracı olup olmadığını sınamak amacıyla elde edilen verilere açÕmlayÕFÕ faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizi için yeterliliğini belirlemek amacıyla Örnekleme Yeterlilği Testi (Kaiser-Meyer-Olkin-KMO) her bir maddenin faktör analizine uygunluğu Measures of Sampling Adequacy (MSA) testi; verilerin çok değişkenli normal dağılımdan gelip gelmediğini belirlemek için ise Barlett Küresellik Testi (Bartlett’s Test of Sphericity) yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Yaratıcı Liderlik Ölçeğinin güvenilir bir ölçme aracı olup olmadığını sınamak amacıyla ölçekten elde edilen puanlar arasındaki iç tutarlık katsayısını belirlemek amacıyla her bir alt faktörün ve ölçeğin tümünün Cronbach Alfa katsayıları ve madde bırakmalı Cronbach Alfa katsayıları hesaplanmıştır. Bununla birlikte, ölçek maddelerinin, ölçeği puanlayanları ne derece ayırt ettiğini belirlemek amacıyla düzeltilmiş madde-toplam korelasyonları hesaplanmıştır.

107 madde 4 alt boyut
Değişim ve Dönüşüme Odaklama(43m):
Koçluk Yapma ve Birlikte Çalışmaya Odaklanma(19m):
Problem Çözme ve Eleştirel Düşünmeye Odaklanma(25m):
Problem Çözme ve Eleştirel Düşünmeye Odaklanma(20m):

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)