Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baş, G. (2013). Yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 172, 49-68.

Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik analizleri kapsamında açımlayıcı faktör analizi ve madde analizi çalışmalarına yer verilmiştir. Araştırmanın açımlayıcı faktör analizi ve madde analizi çalışmaları SPSS 17.0 paket programıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan tüm istatistiksel işlemlerde anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğe ait faktörlerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayılarının 0.89 ile 0.83 arasında değiştiği görülmektedir. Güvenirlik analizinde Alpha değerinin en az 0.70 düzeyinde olması gerektiği (Anderson, 1988; Kline, 1994; Peers, 1996) göz önünde bulundurulduğunda, ölçeğin tümünün yanı sıra her bir faktörünün de oldukça güvenilir değerlere sahip oldukları söylenebilir.

Derecelendirme: 
5’li Likert