Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altunkaya, H. ve Erdem, İ. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik okuma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi. S. Dilidüzgün (Ed.), Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi içinde. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sorumlu Yazar: 
Selahattin Dilidüzgün
Geçerlik: 

Üç faktörden oluşan yapıya ilişkin olarak gerçekleşti¬rilen doğrulayıcı faktör analizlerinde model üzerinde hiçbir modifikasyon gerçekleştirilmeden önce ulaşılan uyum iyiliği indeksleri şöyledir: χ2=191.7 (p=.000); [χ2/df=2.20, RMSEA= .049; GFI= .95; AGFI= .93; CFI=.97; NFI= .94; SRMR= .055].

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümüne ait Crα güvenirliği .82, birinci alt faktöre ilişkin Crα .80, ikinci alt faktöre ilişkin Crα .73, üçüncü alt faktöre ilişkin Crα .71 olarak bulunmuştur. Tüm bu bulgu¬lar ölçeğin tatmin edici düzeyde güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.

16 madde ve 3 boyut

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: