Virginia Üniversitesi Çocuk/Ergen Düşük Kan Şekeri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, Ş. ve Özçelik, Ç. (2017). Virginia Üniversitesi Çocuk/Ergen Düşük Kan Şekeri Ölçeği: Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14 (3), 198-203.

Sorumlu Yazar: 
Çağrı Çövener Özçelik
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin gerekli istatistiksel
analizler NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007
(Kaysville, Utah, USA) programında yapılmıştır. Ölçeğin
kapsam geçerliği için uzman görüşleri Kapsam Geçerlik İndeksi
ile değerlendirilmiştir.[20] Yapı geçerliliğini değerlendirmek
için Doğrulayıcı ve Açıklayıcı Faktör Analizi yapılmıştır.
Güvenilirlik analizinde Cronbach alpha ve madde-toplam puan
korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. DKŞÖ’nin test-tekrar test
arası uyum değerlendirmelerinde ise Intraclass Korelasyon
Katsayısı (ICC: Intraclass Correlation Coefficient) kullanılmıştır.
Bunların yanı sıra tanımlayıcı ististiksel analizler (ortalama,
standart sapma, yüzde) de kullanılmıştır. Veriler %95 güven
aralığında, p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir

Güvenirlik: 

Orijinal ölçeğin Cronbach’salpha güvenilirlik katsayısı 0.85’tir. Alt boyutlarının Cronbach’s
alpha güvenilirlik katsayıları, Davranış Alt Boyutu için α=0.76 ve endişe alt boyutu için de α=0.87 olarak saptanmıştır. Ölçeğin toplam puanının artması, hipoglisemi korkusunun arttığını
göstermektedir.

Yatma zamanı fazla miktarda ara öğün yerim

Derecelendirme: 
asla=0, ender olarak=1, bazen=2, sık sık=3, hemen hemen daima=4
İletişim: