Kan Bağışı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, C. ve Güven, G. (2015). Kan Bağışı Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 504-521.

Sorumlu Yazar: 
Cüneyd Çelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

3 alt boyut ve 24 madde
Toplumsal ve Sosyal Sorumluluk (12 m):
Endişe (8 m):
Toplumsal Görüş ve Anlayış (4 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: