Uyumlu Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Uz-Baş, A. (2010). Uyumlu-Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (34), 128-138.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Uz Baş
Geçerlik: 

Ölçeğin dört boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur (x²=400.96 sd =267 RMSEA =.04 GFI=.90 AGFI=.87 RMR=.06 S-RMR=.06 CFI=.93). Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .252 ile .728 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .51 ile .66 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı ölçeğin iki faktörlü yapısı için .78 ile .81 olarak hesaplanmıştır.

Hatalara Duyarlılık (9m)
Şartlı Benlik Saygısı (6m)
Saplantılı Davranış (6m)
Onay Gereksinimi (4m)

Derecelendirme: 
4’lü Likert ( 1= Tamamen benden farklı – 4= Tamamen bana benziyor )
İletişim: