Uyumsuz Kişilik Özellikleri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaçar, S. (2014). Uyumsuz kişilik özellikleri envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Servet Kaçar
Geçerlik: 

Uyumsuz Kişilik Özellikleri Envanteri’nin boyutları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucuna göre, tüm boyutların birbirleri ile olumlu yönde ve anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Uyumsuz Kişilik Özellikleri Envanteri’nin güvenirlik çalışması kapsamında ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmış ve tüm ölçek için Cronbach alfa değeri .972 olarak bulunmuştur

220 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: