Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Odacı, H., Kalkan, M.,ve Çıkrıkçı, Ö. (2017). Akademik Mükemmeliyetçilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 353-366.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Odacı
Geçerlik: 

Ölçeği’nin geçerliğini saptamak amacıyla açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmıştır. AFA sonrasında belirlenen yapının geçerliğini sınamak amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulandı. Madde analizi sürecinde ise ölçme aracında yer alan maddelerin tutarlıkları değerlendirildi. Madde toplam korelasyon değerleri ve %27’lik alt-üst grup farkları belirlenerek ölçme aracının madde analizi gerçekleştirildi.

Güvenirlik: 

Ölçme aracının güvenirlik çalışmasında iç tutarlık katsayısı ve test tekrar test güvenirlik katsayısı incelendi. İç tutarlık katsayısı Cronbach Alpha katsayısı ile test tekrar test güvenirliği ise farklı zamanlarda gerçekleştirilen iki ölçümden elde edilen veriler arasındaki ilişki incelenerek belirlendi. Araştırmanın son aşamasında, akademik mükemmeliyetçilik ile genel mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkiler incelenerek ölçme aracının ölçüt geçerliğinin saptanması amaçlandı.

3 alt boyu 39 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: