Üstün Zekalı Çocuğu Olan Ebeveynlerin Farkındalıkları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Nüket, A., ve Konik, A. K. (2018). Üstün Zekalı Çocukları Olan Ebeveynlerin Farkındalıkları: Bir ölçek geliştirme çalışması. Milli Eğitim Dergisi. 47(220), 79-104

Sorumlu Yazar: 
Ayça Köksal Konik
Geçerlik: 

Ölçekte yüksek puanlar alt boyutun ait olduğu ebeveynlik tutumunun
baskın olduğunu, düşuük puanlar ise o ebeveynlik tutumunun zayıf olduğunu göstermektedir.
Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach alfa değerleri demokratik
boyutu için .83, otoriter boyutu için .76, aşırı koruyucu boyutu icin .75 ve izin verici
boyutu için ise .74 olarak hesaplanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik analizleri sonuçları,
Ebeveyn Tutum Ölçeği’nin (ETO), ebeveynlerin çocuklara yönelik tutumlarını değerlendirmede
yeterli düzeyde geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip bir ölçek olduğunu
göstermiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin madde analizi öncesinde Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısının 0,660
olması nedeniyle ölçeğin güvenilir olduğu anlaşılmıştır.

Derecelendirme: 
Hiç Katılmıyorum: 1, Katılmıyorum: 2, Kararsızım: 3, Katılıyorum: 4 ve Tamamen Katılıyorum: 5
İletişim: