Ebeveynlerin, Fene ve Okul Öncesi Dönemde Fen Etkinliklerine Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, Ç., Uludağ, G., Gedikli, E.,& Karakaya, L. (2018). Ebeveynlerin, Fene ve Okul Öncesi Dönemde Fen Etkinliklerine
Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği’nin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 101-108.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Şahin
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak için elde edilen veriler AMOS 18.00 istatistik paket programında Doğrulayıcı Faktör
Analizi (DFA) ile analiz edildi. Ölçekteki faktörler önceden belirlendiği yani gizil faktörler olduğu için yapı geçerliği
için DFA yapılması uygun görüldü. Ölçeğin yapı geçerliği için SPSS 15.00 istatistik paket programında da madde analizi ve madde toplam korelasyon analizi yapıldı.

Güvenirlik: 

İçeğin ve faktörlerinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı hesaplandı.

5 alt boyut 108 madde
Fen ve okul öncesi fen etkinlikleri ile ilgili genel görüşleri ( 47 m ) :
Yaşam bilimleri ( 18 m ) :
Fiziksel Bilimler ( 12 m ) :
Dünya ve Uzay Bilimleri ( 12 m ) :
Okulda yapılan fen etkinlikleri ( 22 ) :

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)