Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım-Sarı, H. ve Başbakkal, Z. (2008). Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler için Aile Yükü Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(3), 86-95.

Sorumlu Yazar: 
Hatice Yıldırım Sarı
Geçerlik: 

Ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısı (iç tutarlılığı) 0.92 olarak belirlenmiştir. Test- tekrar testarasındaki korelasyon değeri 0.98’dir ve P=0.000 düzeyinde anlamlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.92, ölçeğin tekrar test uygulamasında cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.93’tür. Ölçeğin test- tekrar test arasındaki korelasyon değeri 0.98’dir ve P=0.000 düzeyinde anlamlıdır. İki Yarım Test Korelasyon Analizinde; ölçeğin birinci bölümünün cronbach alfa değeri 0.87, ikinci bölümünün 0.88’dir. Ölçeğin iki bölümü arasında pozitif yönde güçlü (r=0.68) ve istatistiksel olarak anlamlı (p=0.000) bir ilişki bulunmaktadır.

43 madde ve 6 alt boyut
Ekonomik Yük (6 m): Çocuğumun sağlık ve özel eğitim harcamaları aile bütçemizi zorluyor.
Yetersizlik Algısı (8 m): Çocuğumun gelecekte evlenip yuva kuramayacağını düşünmek beni üzüyor.
Sosyal Yük (6 m): Bayramlarda, çocuğumdan dolayı bayram ziyareti yapamıyorum.
Fiziksel Yük (5 m): Çocuğumun giyinip soyunması sorun oluyor.
Duygusal Yük (11 m): Çocuğumdan dolayı çok bunalıyorum.
Zaman Gereksinimi (7 m): Zamanımın çoğunu çocuğumun bakımı için harcıyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman, 2=nadiren, 3=bazen, 4=çoğu zaman-sık sık, 5=her zaman)
İletişim: