Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Algı Ölçeği (ÜYAÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tortop, H. S. ve Sarar, M. (2018). Üstün Yetenekliler Eğitimine İlişkin Bilgi Testi geliştirme ve Algı Ölçeği adaptasyon çalışması. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(1), 67-89, https://dergipark.org.tr/tr/pub/jgedc/issue/40757/441518.

Sorumlu Yazar: 
Hasan Said Tortop
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda Algı Ölçeğinin uyum indeksi değerleri; χ2=1104.5, df=425, p=.000; RMSEA, 0.071; χ2/df=2.59; NFI=.60; CFI=.70; GFI=.81; PCLOSE= .000 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

ÜYAÖ cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı ise .98 olarak bulunmuştur. Bu açıdan bakıldığında güvenilirlik katsayısı arzu edilen düzeye oldukça yakındır.

25 madde ve 4 alt boyut
Üstün Yeteneklilik Kavramı (5 m): Üstün yeteneklilik bütün çocuklarda görülen bir şeydir.
Üstün Yeteneklilik Özellikleri (9 m): Üstün yetenekli çocuklar sosyo-duygusal, zihinsel ve kas gelişimleri eş zamanlı değildir.
Üstün Yetenekliliğin Tanılanması (6 m): Üstün yetenekliliği doğru ve tam olarak tanılamanın yolu, IQ testleri gibi geleneksel değerlendirme araçlarını kullanmak olmalıdır.
Eğitim Programı (5 m): Üstün yetenekli çocuklar kendileri için özel eğitim programları olmadan da başarılı olurlar.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: