Üniversite Performans Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tütüncüoğlu, M. (2012). Üniversite girişimciliği ve üniversite performansına etkileri: Türk üniversiteleri üzerine bir saha araştırması (Yüksek lisans tezi). Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Sorumlu Yazar: 
Melih TÜTÜNCÜOĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Croanbach Alpha değerlerine bakıldığında ölçeklerin içsel tutarlılıkları beklenen 0,70 değerinin üzerinde sonuçlar vermiştir.

3 alt boyut 66 soru
Üniversite Yenilikçiliği:Yeni fikir ve proje geliştirme konularına fakültemizde çok önem verilir.
Üniversite Risk Alma Odaklılığı:Öğretim üyelerimizin çoğu risk almaya yatkındır.
Üniversite Proaktifliği:Diğer fakültelere kıyasla fakültemiz alanındaki fırsatları daha hızlı değerlendirme eğilimindedir.
Akademisyen Performansı:Bilimsel yayın sayısı
Öğrenci Performansı:Öğrenci memnuniyeti yüksektir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum) – 5’li Likert (1= Ortalamanın çok altı – 5=Ortalamanın çok üstü) )