Üniversite Öğrencileri için E-Değerlendirme Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahar, M. (2014). Üniversite Öğrencileri için E-Değerlendirme Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi. e- International Journal of Educational Research, 5(2), 38-53.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Bahar
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analiziyle ölçeğin 23 madde ve dört faktörden oluştuğu tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,857 bulunmuştur.

Ölçek 23 madde ve dört faktörden oluşmaktadır.
Sınav Özelliği (11m): İnternet üzerinden yapılan sınav yönergeleri daha anlaşılırdır.
Bireysel/fiziksel özellikler (7m): İnternet üzerinden yapılan sınavda kafam çok karışır.
Teknik özellikler (3m): İnternet üzerinden yapılan sınav esnasında teknik sorun yaşamaktan korkarım.
Baskı (2m): İnternet üzerinden yapılan sınavlarda gözetmen baskısı yaşamam.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum- 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: