Üniversite Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması. Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 12(1), 59-69.

Sorumlu Yazar: 
Funda Koçak
Geçerlik: 

Deneme ölçeğinin madde toplam test korelasyonları incelendiğinde; analiz sonucu 7 madde çıkarılmıştır. Ölçekten çıkarılan maddeler dışında kalan maddeler arasında (r=.307-.605) korelasyon katsayıları bakımından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olduğu belirlenmiştir.
Açımlayıcı Faktör Analizinde (KMO) .85 ve Barlett Sphericity Testi χ2 değeri ise 3183,05 (p<.001) olarak bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda ölçekte 3 faktörün olmasına karar verilmiştir. Üç faktörün açıkladığı toplam değişkenlik %50.35’dir. Bu aşamadan sonra 2 madde daha ölçekten çıkarılmıştır.
Doğrulayıcı Faktör Analizi için kritik N değeri 97.96 olarak hesaplanmıştır. χ2/ sd 2,53, RMSEA 0.063, SRMR 0.061, NFI 0.90, NNFI 0.95, CFI 0.92, GFI 0.87 ve AGFI 0.85 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Spearman-Brown iç tutarlık katsayısı .839’dur. Cronbach’s Alfa güvenirlik katsayısı ise .891 olarak bulunmuştur.

3 alt boyut,22 madde

Psikososyal Gelişme (12 m): Spor yapmak insanı mutlu eder.

Fiziksel Gelişme (6 m): Spor yapmak kilo kontrolü sağlar.

Zihinsel Gelişme (4 m): Spor yapmak karar verme becerisini geliştirir.

Derecelendirme: 
5’li likert (5-tam katılıyorum, 1-hiç katılmıyorum)
İletişim: