İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gökçe, N., Kaya, E., Aktay, S. ve Özden, M. (2007). İlköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumları. İlköğretim Online E- Dergi, 6(3), 452-468.

Sorumlu Yazar: 
Nazlı Gökçe
Geçerlik: 

Geçerliği belirlemek için kapsam geçerliği, ölçüt geçerliği ve yapı geçerliği sınamaları
yapılmıştır. Ölçüt geçerliği için, ölçek puanlarına dayalı olarak tutuma aşırı uçlarda sahip olanları üst
grup ve alt grup olarak ayırdıktan sonra, bu iki grubun ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup
olmadığı sınanmıştır. Bu doğrultuda, %27’lik üst grup ile %27’lik alt grubun puanları t testine tabi
tutulmuştur. Analiz sonucunda tüm maddedeler (p<.001) anlamlı bulunmuştur. Yapı geçerliği için ise faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha katsayısı hesaplanmış .87 olarak bulunmuştur.

34 madde ve 6 alt boyut
1. Çevre sorunlarının akıl ve bilgi yoluyla çözülebileceğine inanıyorum.
3. Çok alış veriş yapmanın çevreye zarar verdiğine inanmıyorum.
5. Yere çöp atılmasından rahatsız olmam.
7. Yerlere tükürenlerden nefret ederim.
9. Ağaçlandırma çalışmalarına katılmaktan hoşlanmıyorum.
11. Çevreyi kirletenlere tepki gösterilmemesi beni üzer.
13. Çevreye karşı herkesin duyarlı olmasını istiyorum.
15. Bitki yetiştirenleri takdir ediyorum.
17. Çevre sorunlarının çözümünde bireylere görevler düştüğünün farkındayım.
19. Doğada yapılan etkinliklere katılmaktan zevk alırım.
21. Hayvan beslemek, bana iğrenç geliyor.
23. Temizliğin çevre için önemli olduğunun bilincindeyim.
25. Herkesin doğadaki güzellikleri fark etmesi gerektiğine inanıyorum.
27. Çevre için dünya ülkelerinin birlikte çalışması gerektiğine inanmıyorum.
29. Çevre için tutumlu olmak gerektiğine inanıyorum.
31. Okullarda çevreyle ilgili projelere önem verilmelidir.
33. Alış veriş yaparken çevreye zararlı ürünleri almak istemem.

Derecelendirme: 
3’lü Likert (Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum). Olumlu maddeler için puanlama 3-katılıyorum, 2-kararsızım, 1-katılmıyorum biçiminde belirlenmiştir. Olumsuz maddeler ise 1-katılıyorum, 2-kararsızım, 3-katılmıyorum biçiminde puanlanmıştır.
İletişim: