UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğini Türkçeye Uyarlama Çalışması

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kılıç, H. E., & Şen, A. İ. (2014). UF/EMI Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeğini Türkçeye uyarlama çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 1-12.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet İlhan Şen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

26 madde ve 3 alt boyut
Katılım ( 22 m): Problemin doğru yanıtını bulmak için bildiğim yolların dışına çıkarım.
Bilişsel Olgunluk (4 m): Pek çok konu hakkında bilgi edinmekten hoşlanırım.
Yenilikçilik (1 m): Benimle aynı fikirde olmasalar bile, başkalarının fikirlerini dikkatlice dinlerim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: