Türkçe Eğitimi Bölümüne ve Öğretmenliğine Yönelik Güdülenme Düzeyi Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aslan, A. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının Türkçe eğitimi bölümüne ve öğretmenliğine yönelik güdülenme düzeyleri. e-international journal of educational research, 2(3) 1-12.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Aslan
Geçerlik: 

Ölçek maddeleri ilgili alanyazın taranarak ve akademisyenlerin görüşleri
alınarak oluşturulmuştur. Ölçeğin kapsam geçerliğini sağlamak için, ölçek Türkçe eğitimi
ve eğitim bilimi alanında uzman akademisyenler ile Türkçe öğretmenleri tarafından
incelenmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliğini test etmek için faktör analizi yapılmış, madde
faktör yükleri belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenirlik katsayısı pilot uygulama sonucunda (Cronbach
Alpha) 0,83 olarak bulunmuştur.. Yapılan bu çalışmalarla 29 maddelik ölçeğin güvenilir
olduğu kabul edilmiştir.

28 maddeden oluşmuştur.
Örnek Maddeler:
Türkçe öğretmenliği mesleğini/bölümünü ilgi duyduğum için seçtim.
Türkçe öğretmenliği mesleğine yönelik bilgi öğrenmeyi ve becerileri kazanmayı içtenlikle
isteyerek yapıyorum.

Derecelendirme: 
3.5 ile 4.0 için Çok İyi; 3.0 ile 3.5 için İyi; 2.0 ile 3.0 için Orta ve 2.0 ve altı için Zayıf
İletişim: