Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gök, B., Atalay Kabasakal, K. ve Çetin, S. (2015). Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz Yeterlik Ölçeği geliştirilmesi. İlköğretim Online, 14(2), 438-448.

Sorumlu Yazar: 
Bilge Gök
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

28 madde, 2 alt boyut
veri analizi sırası ve sonrası (15 m):
veri analizi öncesi (13 m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum- 5=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: