Tümevarımsal Kanıtlarla Akıl Yürütme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karadere, M. E., Yavuz, K. F., Kayran, İ. E., Şafak, Y., Yücen, B., Kuru, E. ve Türkçapar, M. H. (2013). Tümevarımsal Kanıtlarla Akıl Yürütme Testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 156-161.

Sorumlu Yazar: 
M. Emrah Karadere
Geçerlik: 

TKAYT Türkçe formunun geçerliliğini değerlendirmek için ayrı bir analiz olarak; katılımcıların test maddelerine yönelik belirttikleri inançlardaki değişimlerin karşılaştırılması yapılmıştır. İlk önce danışanın alternatif ürettiği (self-generative) maddeler ve testin içeriğinde verili olarak alternatifler bulunan maddeler birbirinden ayrılıp inanç değişim farklarına bakıldı. Daha sonrada OKB ilişkili maddeler ve OKB ilişkisiz maddeler arasındaki inanç değişim farklarına bakıldı. Her iki inanç farklarının istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı Wilcoxon işaretli sıralar testi uygulanarak incelendi. Gerek danışanın ürettiği ve verili maddeler arasındaki inanç değişim farkı (p=0.02, z=-2.296) gerekse OKB ilişkili ve ilişkisiz maddeler arasındaki inanç değişim farkı (p=0.03, z=-2.199) istatistiksel olarak anlamlıydı.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı ne kadar yüksek olursa bu ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleriyle tutarlı ve aynı özelliğin öğelerini yordayan maddelerden oluştuğu varsayılır (Özgüven 2000). Cronbach Alpha katsayısının 0.40’dan düşük olması o ölçeğin güvenilir olmadığını, 0.40-0.59 arası düşük güvenirlikte, 0.60-0.79 arası oldukça güvenilir, 0.80-1.00 arası ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu gösterir (Tavşanel 2002). Çalışmamızda tüm test için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, r=0.73 olarak bulunmuştur. Bu nedenle elde edilen değer TKAYT’ın homojenliğinin yeterli düzeyde olduğunu ve oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir.

11 kısa senaryodan oluşmaktadır: Ercan bey ve ailesi tatile çıkmak için 2 haftalığına evden ayrıldı. Evin pencerelerinin kapalı olup olmadığını kontrol edecek zamanları yoktu. Ne olmuş olabilir?

Derecelendirme: 
İletişim: