5-8 Yaş Çocuklar İçin Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerileri Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Mercan, Z. (2019). Erken STEAM geleceğe hazırlık programının çocukların görsel uzamsal akıl yürütme becerilerine etkisi [Yayınlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Zerrin Mercan
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği ve yapı geçerliği yapılmıştır.Kapsam geçerliğinde erken çocukluk yaklaşımları, öğrenme ve gelişim kuramları, gelişimsel yapı taşları ve benzer değerlendirme araçları incelenerek aday maddeler oluşturulmuştur. 7 uzmanın görüşleri doğrultusunda kapsam geçerlik indeksi ve kapsam geçerlik oranı hesaplanmış,Lawshe tekniği kullanılarak,0.80 değeri ölçüt kabul edilmiştir. Ön uygulama 144 çocuk ile yapılmıştır.Çocukların teste başlama, sürdürme ve bitirme konusundaki gönüllüğü ve tutarlılığı dikkate alınarak, çocuklardan gelen geri bildirimler alınmıştır. Testin yapı geçerliği için Doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. DFA testin tamamı, iki boyutu ve dört boyutu için yapılmış, test modelleri sınanmıştır. P değerleri ve uyum indeksleri dikkate alınarak teste son hali verilmiştir. Bu doğrultuda testin geçerli olduğu kabul edilmiştir.

Güvenirlik: 

Testin puanlaması 1 ve 0 değerleri aldığından, Kuder Richardson KR 20 güvenirlik katsayısı hesaplanmış,0.81 değeri bulunmuştur.Bu bağlamda, testin güvenilir olduğu kabul edilmiştir.

56 madde
Maddeler görsellerden oluşuyor
Örnek maddelere tezden ulaşılabilir

Derecelendirme: 
Doğru ve yanlış cevap olarak değerlendirilir
İletişim: 
PDF: