Eğitimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk, T. (2006). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına yönelik yeterliliklerinin değerlendirilmesi(Balıkesir örneği) (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Talip ÖZTÜRK
Geçerlik: 

Gerek madde yazım sürecinde izlenen aşamalar, gerekse madde toplam test korelasyonun yüksekliği, ölçeğin kapsam geçerliliğini sağladığını kanıtlamaktadır. Ayrıca, ölçeğin yapı geçerliliğini sağlamak amacı ile faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, ölçeği oluşturan maddelerin üç faktör şeklinde dağılım gösterdikleri izlenmiş ve ölçek üç boyutlu hale getirilmiştir.

Güvenirlik: 

39 maddenin Cronbach Alfa katsayıları tekrar hesaplanarak 0.90 bulunmuştur. Bu sonuç, ölçeğin güvenilir ölçme yaptığını göstermektedir.

6. Teknolojik araç-gereç kullanımı, öğrencilerin öğrenme süreçlerine hiçbir katkısı yoktur.
7. Derslerimde teknolojik araç-gereç kullanabileceğim bir durum düşünemiyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert(1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)