Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Model Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Harman, G., ve Alat, K. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji Dersinde Model Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 30-54. http://dx.doi.org/10.17556/jef.18249

Sorumlu Yazar: 
Gonca Harman
Geçerlik: 

Önemli olarak belirlenen faktörlerden birinci faktör ölçeğe ait toplam varyansın % 24.286’sını, ikinci faktör % 5.404’ünü, üçüncü faktör % 3.987’sini, dördüncü faktör % 3.714’ünü ve beşinci faktör de % 2.874’ünü açıklamaktadır. Beş faktörün açıkladıkları toplam varyans ise % 40.26’dır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .94 olarak hesaplanmıştır.

28 Madde 5 Alt Boyut
Gelişim, Öğrenme ve Bireyin Yaklaşımı
Etkili Ders ve Başarı
Dikkat, Motivasyon, Güdüleme ve Temsil
Model Kullanım Algısı
Modelin Günlük Hayattaki Önemi ve Öğrenci Kullanımı

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=katılmıyorum – 5=katılıyorum)
İletişim: