Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Öğrencilerin Ders Sorumlusunun Bilgisine Yönelik Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hacıömeroğlu, G., Yaşar, C. ve Ökmen, A. K. (2018). Teknoloji Destekli Sınıf Ortamlarında Öğrencilerin Ders Sorumlusunun Bilgisine Yönelik Algıları Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 19(1), 338-352.

Sorumlu Yazar: 
Güney Hacıömeroğlu
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri sırasıyla χ2 =2336.97, sd=890 RMR=.09, RMSEA= .076, SRMR= .07, GFI= .87, AGFI= .84, AGFI= .84, NFI=.90, NNFI= .96, CFI=.95’dir. χ²/sd değeri ise 2.62 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçek için güvenirlik katsayısı .97 olarak hesaplanmıştır. Güvenilirlik katsayısı alt boyutlar Teknolojik pedagojik alan bilgisi, alan bilgisi, teknoloji bilgisi ve öğrencilerin anlamalarına ilişkin bilgi için sırasıyla .96, .92, .93 ve .87 olarak hesaplanmıştır

44 madde ve 4 alt boyut
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (20 m)
Alan Bilgisi (9 m)
Teknoloji Bilgisİ (10 m)
Öğrencilerin Anlamalarına İlişkin Bilgi (5 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: