Öğretim Elemanlarının Teknoloji Destekli Sınıflardaki Bilgilerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenel, S., Pekdağ, B. ve Sarıtaş, M. T. (2018). Öğretim Elemanlarının Teknoloji Destekli Sınıflardaki Yeterliklerine İlişkin Öğrenci Algıları Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 67-93. Doi: 10.14686/buefad.363938

Sorumlu Yazar: 
Selma Şenel
Geçerlik: 

Türkçeye uyarlanan “öğretim elemanlarının teknoloji destekli sınıflardaki yeterliklerine ilişkin öğrenci algıları ölçeği”nin yapı geçerliğini test etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri (χ2/sd=3.94, RMSEA=0.083, NFI=0.91, NNFI=0.93, CFI=0.94, RMR=0.074), çalışma grubundan elde edilen verilerle ölçeğin Türkçe formunun yapısının (ölçekteki dört alt boyutlu yapının) iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.945 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin her bir alt boyutu için Cronbach alfa güvenirlik katsayıları ise sırasıyla; Alan Bilgisi (AB) alt boyutu için 0.81, Teknolojik Bilgi (TB) alt boyutu için 0.85, Öğrenmeye İlişkin Bilgi (ÖİB) alt boyutu için 0.73 ve Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) alt boyutu için 0.94 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, tüm ölçek için Spearman Brown güvenirlik katsayısı 0.742 ve Guttmann iki yarı güvenirlik katsayısı 0.725 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar, Türkçeye uyarlanan ölçeğin iç tutarlığının yüksek olduğunu göstermektedir.

4 alt boyut ve 50 madde
Alan Bilgisi (9 m): Öğretmenim konunun kuramsal temellerinin tarihi gelişimini bilir.
Teknolojik Bilgi (11 m): Öğretmenim sınıfta teknolojiyi sıklıkla kullanır.
Öğrenmeye İlişkin Bilgi (6 m): Öğretmenim konuyu pekiştirmemi sağlayan ödevler verir.
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (24 m): Öğretmenim karmaşık konuları öğretmek amacıyla animasyonları kullanır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: