Tarih Öğretmenlerinin Savaş Konularını Öğretimine İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oruç, Ş. (2002). İlköğretim ikinci kademede görev yapan tarih öğretmenlerinin savaş konularını öğretimine ilişkin tutumları ( Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Şahin Oruç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Öğretmenlere uygulanan ölçeğin alfa kat sayısı 0,8341 oranında çıkmıştır.

1. Savaşlar,tarihin kaçınılmaz olgularıdır.
2.Savaşların öğretimi öğrencilerin analitik düşünme becerilerini geliştirir.
3.Savaşların öğretilmesiyle öğrenci,yaşadığımız dönemi daha iyi anlar

Derecelendirme: 
. Beşli likert öğeleri 1=hiç katılmıyorum, 2=kısmen katılıyorum, 3=katılmıyorum, 4=genellikle katılıyorum, 5=tamamen katılıyorum şeklindedir
İletişim: