Süreç Alanlarına Ait Unsurların Müdahale Edilebilirliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Adıgüzel, O. ve Kılıç, Ş. (2016). Sağlık kurumlarında süreç danışmanlığının uygulanabilirliği: Bir üniversite hastanesi örneği. Sosyoekonomi, 24(29), 133-166.

Sorumlu Yazar: 
Orhan Adıgüzel
Geçerlik: 

Ölçeğin altı boyutlu modelinin uymunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda hesaplanan uyum indeksi değerleri kabul edilebilir düzeyde bulunmuştur. Ölçekteki maddelerin faktör yükleri .450 ile .704 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin ç tutarlılık katsayıları .716 ile .882 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .946 olarak hesaplanmıştır.

6 alt boyut 35 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= çok olumsuz – 5= çok olumlu)
İletişim: