Karizmatik Liderlik İletişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Töremen, F., Demir, H.,ve Korkut, A. (2015). Karizmatik Liderlik İletişim Ölçeğini Türk kültürüne uyarlama çalışması. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 3 (2), 27-40.

Sorumlu Yazar: 
Hüsameddin Demir
Geçerlik: 

Verilerin uygunluğuna bakıldıktan sonra veriler Temel Bileşenler analiz yöntemiyle dönüştürüldü . Yapılan ilk analizde 7. Madde binişik olduğu için ölçekten çıkarıldı. Yapılan ikinci analiz sonrası 8. Madde “Fikirleri belirlidir” hiçbir alt faktör grubuna girmeyip kendi başına bir madde olduğu için ölçekten çıkarıldı. Tekrar yapılan analizde ölçek Türk kültüründe iki boyutlu çıktı. Bu boyutlar Karizmatik liderin sözsüz iletişim becerileri ve sözlü iletişim becerileri olarak isimlendirildi.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizleri için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .935 olarak bulundu. Bu da iç tutarlılık katsayısının mükemmel düzeyde olduğunu göstermekte.

4 alt boyut 15 madde
Sözsüz İletişim ( 4 m ) : İnsanların neye ihtiyacı olduğunu anlar.
Sözlü İletişim ( 5 m ) : İkna edicidir.
Başkalarıyla Birlikte İyi Çalışma ( 3 m ) : Coşkuludur.
Etkili İletişim ( 3 m ) : İletişim kurarken hazırlıklıdır.

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 2=katılmıyorum- 3=yarı yarı yarıya katılıyorum – 4=katılıyorum – 5=tamamen katılıyorum)
İletişim: