Takım Sporlarında Etkili İletişim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Alkan, G. (2009). Takım sporlarında etkili iletişim ölçeğinin Türk takım sporcularına uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Mersin.

Sorumlu Yazar: 
Gülistan Alkan
Geçerlik: 

Ölçekte bulunan 2 faktör varyansın % 48’ ini açıklamıştır. Alt boyutlar arasındaki korelasyonlar .37’dir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin “Kabul Etme ve Pozitif Çatışma” alt boyutu Cronbach Alpha değeri .85, “Ayırt Etme ve Negatif Çatışma” alt boyutu Cronbach Alpha değeri .78 olarak bulunmuĢtur. “Takım Sporlarında Etkili ĠletiĢim Ölçeği” nin genel Cronbach Alpha değeri ise .85’dir.

Ölçek 15 madde ve 2 alt boyuttan oluşmaktadır.
Kabul Etme ve Pozitif Çatışma (9 madde)
Ayırt etme ve Negatif Çatışma (6 madde)

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= hiçbir zaman – 7=her zaman)