Etkili İletişim Becerileri Ölçeği (EİBÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Buluş, M., Atan, A. ve Erten Sarıkaya, H. (2017). Etkili iletişim iecerileri: Bir Kavramsal çerçeve önerisi ve ölçek
geliştirme çalışması. International Online Journal of Educational Sciences, 9 (2), 575 – 590. DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2017.02.020

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Buluş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek, 5 alt boyut ve 34 maddeden oluşmaktadır
-Egoyu Geliştirici Dil (6 mad.)
-Etkin Dinleme (8 mad.)
-Kendini Tanıma-Kendini Açma (5 mad.)
-Empati (8 mad.)
-Ben Dili (7 mad.)

Derecelendirme: 
5’li Likert tipi (“Hiç Uygun Değil”, “Çok Az Uygun”, “Kısmen Uygun”, “Çoğunlukla Uygun”, “Tamamen Uygun”
İletişim: