Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Doğan, T., Sapmaz, F. ve Totan, T. (2010). Beden İmgesi Baş Etme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması. Anadolu Psikiyatri Dergisi,12(2), 121-129.

Sorumlu Yazar: 
Tayfun Doğan
Geçerlik: 

Yapı geçerliği: BİBSÖ’nün geçerlilik çalışmasında BFA’i ve DFA’i yöntemleri kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

BİBSÖ’nün güvenilirliği Cronbach alfa iç tutarlık ve test-tekrar test yöntemleriyle hesaplanmıştır.

3 alt boyut ve 29 madde
Görünüşü Düzeltme (10 m): ‘Görünüşümle ilgili beğenmediğim yönlerimi nasıl gizleyeceğimi düşünürüm.
Olumlu Mantıksal Kabullenme (11 m): Kendi kendime görünüşümle ilgili bir olumsuzluğu abartıyor olabileceğimi söylerim.
Kaçınma (8 m): Görünüşümle ilgili olumsuz duygu ve düşüncelerimi görmezden gelmeye çalışırım.

Derecelendirme: 
4’lü Derecekendirme (1=hiç katılmıyorum – 4=tamamen katılıyorum)
İletişim: