Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oğuz-Duran, N.(2017). Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 23-37.

Sorumlu Yazar: 
Nagihan Oğuz Duran
Geçerlik: 

Bu çalışmanın verileri K-MGTÖ Türkçe formunun yanısıra, Minnettarlık Ölçeği (MÖ), Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), Pozitif ve Ne gatif Duygu Ölçeği (PNDÖ) kullanılarak toplanmıştır. K-MGTÖ Türkçe formunun bir başka minnettarlık ölçeği olan MÖ ile ilişkisini incelemek amacıyla hesaplanan Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları hem KMGTÖ toplam puanları ve MÖ toplam puanları arasında (r = .64, p < .01) hem de YDY (r =.37, p < .01), BT (r = .50, p < .01) ve DT (r =.54, p < .01) alt ölçekleri ile MÖ puanları arasında anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada K-MGTÖ toplam ve alt ölçek puanlarının ilgili alanyazına göre ilişkili olması beklenen öznel iyi-oluş değişkenleriyle (yaşam doyumu, pozitif duygu ve negatif duygu) ilişkileri de Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları ile incelenmiştir. Hem K-MGTÖ ve YDÖ toplam puanları arasında (r = .53, p < .01) hem de YDY, BT ve DT alt ölçek puanları ile YDÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunmuştur (sırasıyla r = .52; r = .30 ve r = .24; p < .01). Buna göre yaşam doyumu yüksek kişilerin aynı zamanda minnettarlık eğilimlerinin de yüksek olduğu, yoksunluk duygusunu daha az yaşadıkları, basit şeyleri ve diğer insanların kendilerine katkılarını daha fazla takdir edebildikleri söylenebilir. K-MGTÖ puanlarının PNDÖ puanları ile
ilişkileri incelendiğinde ise pozitif duygu alt ölçeği puanları ile anlamlı ancak düşük ilişkiler bulunurken (toplam puan için r = – .19; p < .01; alt ölçek puanları için sırasıyla r = .15, r =.14, r = .11, < .01), negatif duygu alt ölçeği puanları yalnızca toplam K-MGTÖ puanı ve YDY alt ölçeği puanı ile anlamlı düzeyde ilişkili bulunmuştur (r = – .25, r = .36, p < .01). BT ve DT alt ölçeklerinin negatif duygu alt ölçeği ile anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır.

Güvenirlik: 

Bu çalışmada da birinci çalışmada olduğu gibi ölçeğin iç tutarlığını incelemek amacıyla toplam ve alt ölçek puanları için Cronbach alpha değerleri hesaplanmış ve bu değerler toplam için α = .77, YDY, BT ve DT alt ölçekleri için sırasıyla α = .70, α = .72 ve α = .67 olarak bulunmuştur. Son araştırmada, K-MGTÖ Türkçe formunun test-tekrar test güvenirliğini incelemek amacıyla, yaşları 17 ile 25 arasında değişen (M = 19.88, SS = 1.25) Rehberlik ve Psikolojik Danışma anabilim dalı öğrencilerinden oluşan 119 kişilik bir gruba (85 kız, 34 erkek) ölçek dört hafta arayla uygulanmıştır. Test ve tekrar-test K-MGTÖ toplam puanları arasında r = .72 (p < .01); test ve tekrartest YDY, BT ve DT puanları arasında ise sırasıyla r = .61 (p < .01), r = .71 (p < .01) ve r = .61 (p < .01) ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlar K-MGTÖ’nün iç tutarlığına işaret etmektedir Sonuç olarak bu çalışmada, K-MGTÖ Türkçe formunun Türk üniversite öğrencileri için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu görülmüştür.

1m: Birçok insanın yardımı olmasaydı bugün bulunduğum konumda olamazdım.
16 madde

Derecelendirme: 
9’lu likert (1=Kesinlikle katılmıyorum – 9=Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: