Duyguları İfade Etme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kuzucu, Y. (2011). Duyguları İfade Etme Ölçeği’nin uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 779-792.

Sorumlu Yazar: 
Yaşar Kuzucu
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısının geçerliliği test etmek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu amaçla AÜ Eğitim Bilimleri, Hukuk, Siyasal ve İlahiyat fakültelerinde öğrenim gören 285 öğrenciyle çalışılmıştır. Faktör analizinde örneklemin yeterliliği için
300 kişinin iyi olduğu belirtilmektedirler . Örneklemden elde edilecek verilerin
yeterliliğini saptanmak için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi uygulanmış ve bu değer
.79 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirliğini yapmak amacıyla, üniversite öğrencilerinden oluşan 96 kişilik bir gruba ölçek üç hafta ara ile iki kez uygulanmıştır. Bu iki uygulama arasındaki korelasyon .85 ( p<.01) olarak hesaplanmıştır. Söz konusu değerin
Duyguları İfade Etme Ölçeği’nin güvenirliği için kabul edilebilir düzeyde olduğu düşünülmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha ile hesaplanan iç tutarlılık katsayısının .85
olduğu görülmüştür. Ölçeğin faktörlerine göre hesaplanan iç tutarlılık katsayıları ise
yakınlık için .68, olumlu duygu için .70 ve olumsuz duygu için .64’tür. Söz konusu
değerlerin yeterli düzeyde olduğu söylenebilir.

3 Alt boyu ve 15 Madde
Olumlu duygu ifadesi (6 m): Televizyon seyretmek veya kitap okumak beni güldürebilir.
Yakınlık ifadesi (5 m): Yanlış bir şey yaptığımda özür dilerim.
Olumsuz duygu ifadesi (4 m): Halka açık bir yerde birisine öfkelendiğimde, öfkelendiğimi diğerleri anlarlar.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 7= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: