Spreitzer Psikolojik Güçlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Üner, S.,& Turan, S. (2010). The construct validity and reliability of the Turkish version of Spreitzer’s psychological empowerment scale. BMC Public Health, 10: 117-125.

Sorumlu Yazar: 
Sarp Üner
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği ikinci dereceden faktör analizleri ile değerlendirildi.İkinci mertebe faktör analizinin amacı, ilk mertebe faktörlerin varsayılmış ikinci mertebe faktör üzerinde ne kadar güçlü yüklendiğini incelemek, yani anlam, yeterlilik, kendi kaderini tayin ve etkinin dört faktörünün ne ölçüde olduğunu tahmin etmek.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği Cronbach alfa katsayıları kullanılarak hesaplandı.( 0,80’den büyük güvenilirlik katsayıları çok iyi, 0,90’dan büyük güvenilirlik katsayıları mükemmel kabul edilir. )

4 alt boyut 12 madde
Anlam ( 3 m ) :
Yeterlilik ( 3 m ) :
Kendi Kaderini Tayin Etme ( 3 m ) :
Etki ( 3 m ) :

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Bütünüyle uygun değil-7= Bütünüyle uygun)
İletişim: