Diyabet Güçlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özcan, H. (2012). Diyabet Güçlendirme Ölçeği’nin Türk toplumu için geçerlik güvenirliğinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Sorumlu Yazar: 
Halime ÖZCAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Madde-toplam puan analizi için korelasyon katsayısı hesaplanmıştır .Ölçeğin tümü için korelasyon katsayısı hesaplanmıştır.

28 Madde 3 alt boyut
Diyabette Psikososyal Yönlerin Yönetimi
Memnuniyetsizlik Düzeyi ve Değişime Hazır Olma
Diyabet Hedeflerinin Belirlenmesi ve Elde Edilmesi

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)