Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yapar, A. ve İnce, L.M. (2014). Sporcular için Antrenör Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması (SADDÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Journal of Sport Sciences, 25 (4), 203–212.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Yapar
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakıldığında 7 faktörlü bir modelle kabul edilebilir bir uygunluk gösterdiği ortaya konmuştur.

Güvenirlik: 

Cronbach alfa değerleri Fiziksel Antrenman ve Planlama için .86, Teknik Beceri için .85, Zihinsel Hazırlık için .84, Hedef Belirleme için .87, Yarışma Stratejisi için .85, Olumlu Antrenör Davranışı için .81 ve Olumsuz Antrenör Davranışı değeri için ise .79 olarak saptanmıştır. Her bir alt boyut için hesaplanan Cronbach alfa değerlerinin .70’ten büyük olması ölçeğin Türkçe uyarlamasında yüksek iç tutarlılık; orta ve yüksek düzeyde madde ayırt ediciliğine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Ölçek 47 madde ve yedi faktörden oluşmaktadır.
Fiziksel Antrenman ve Planlama (7m)
Teknik Beceri (8m)
Zihinsel Hazırlık (5m)
Hedef Belirleme (6m)
Yarışma Stratejisi (7m)
Olumlu Antrenör Davranışları (6m)
Olumsuz Antrenör Davranışları (8m)

Derecelendirme: 
7’li Lİkert (1=hiçbir zaman- 7= her zaman)
İletişim: