Örgütsel Stres Kaynakları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karadavut, Y. (2005). lköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel stres kaynakları, stres belirtileri ve stresle başa çıkma yolları (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Araştırmamızda iki veri toplama aracının yapı geçerliliği uzman görüşüne uygun olarak yapılmıştır. Bu anketin alt boyutlarına ilişkin ifadeler alan uzmanlarının kontrolü altında oluşturulmaya çalışılmıştır.

Güvenirlik: 

Araştırmacı tarafından geliştirilen iki veri toplama aracının güvenirlik çalışması için her bir boyutun kendi içinde güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alpha değerleri hesaplanmıştır.

Araştırmada kullanılan veri toplama aracı dört bölümden oluşmuştur.Birinci bölümde araştırmaya katılan bireylere ilişkin kişisel bilgiler; ikinci bölümde örgütsel stres kaynakları belirlemeye yönelik beşli likert tipinde 37 maddeden oluşan bir ölçek; üçüncü bölümde stresin insanda yaptığı tahribatı belirlemeye yönelik beşli likert tipinde 32 maddeden oluşan bir ölçek ; dördüncü bölümde ise stresle başa çıkma yollarını belirlemeye yönelik Folkman ve Lazarus’un ‘’Başa Çıkma Yolları Envanteri’’ Türkiye’de Şahin ve Durak (1995) tarafından üniversite öğrencileri için uyarlanan dörtlü likert tipinde 30 maddeden oluşan ‘’Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği’’(SBTÖ) bulunmaktadır.

Derecelendirme: 
hiç uygun değil , tamamen uygun